Рудишин Сергій Дмитрович

 

доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін

Закінчив Чернівецький державний університет з відзнакою за спеціальністю біохімія, 1977 р.

Кандидатська дисертація «Легкорастворимые белки листьев винограда  в связи с фазами вегетации и устойчивостью к филлоксере» – за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин (Ботанічний сад АН, м. Кишинів, 1984).

Докторська дисертація – «Теоретико-методичні засади біологічної складової підготовки еколога у вищих навчальних закладах» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія). Дисертацію захищено в Інституті педагогіки НАПН України (2010 р.).

Атестати : старший науковий співробітник за спеціальністю «Фізіологія рослин», 1990; доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, 1999; професор кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, 2013.

Коло наукових інтересів – екологія, екологічна освіта, фізіологія рослин, біотехнологія, біогеохімія, історія науки, філософія освіти, психогенетика.

Науковий доробок становить понад  150 публікацій у галузі екології, екологічної і біологічної освіти, біотехнології, біогеохімії та фізіології рослин. Матеріали досліджень висвітлено в навчальних посібниках для студентів вищих навчальних закладів: «Основи біотехнології рослин» (Гриф Міністерства агропромислового комплексу України, 1998), «Практикум з основ загальної екології» (2004); «Фізіологія рослин: програмоване тестування» (2006); монографії «Біологічна підготовка майбутніх екологів: теорія і практика» (2010), «Основи біогеохімії» (Гриф МОН України, 2013), Фітогормонологія в Україні: ґенеза і досягнення (2020); статтях у фахових журналах та журналах, що індексуються у наукометричній базі даних : NNO Space Scientific Journal Impact Factor: 2.642; Isi (Intern. Scientific Indexing) Impact Factor: 0.465 ; Directory Of Research Journal Indexing; Ulrichs Web Global Serials Directory; Union Of International Associations Yearbook; Scribd; Academia.Edu; Google Scholar.

Публікації (основні) за останні п'ять років :

 1. Рудишин С.Д. Основи біогеохімії : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Рудишин С.Д. – К. : ВЦ «Академія», 2013. – 248 с. (Гриф МОН України).
 2. Рудишин Сергій. Наукова думка В.І. Вернадського як планетне явище (до 150-річчя з дня народження вченого) / Сергій Рудишин, Інна Коренева  // Біологія і  хімія в cучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 36-40.
 3. Рудишин Сергій. Модель наукової картини світу / Сергій Рудишин, Інна Коренева // Біологія і  хімія в cучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 2-6.
 4. Рудишин С.Д. Системний підхід до вищої освіти в Україні : освіченість, компетентність, національні цінності  / Рудишин С.Д. // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 3. – С. 69–75.
 5. Рудишин С.Д. ГМО як науково-політична проблема / Рудишин С.Д. // Екотрофологія, прогрес, проблеми, перспективи екологічно безпечного виробництва: зб. матеріалів IV Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 10-річчю кафедри екотрофології БНАУ (Біла Церква, 10 жовтня 2013 р.). – Біла Церква, 2013. – С. 26-27.
 6. Rudyshyn S. Strategy of Coevolution Between Biosphere and Society : Ukrainian Dimention / Rudyshyn S. // The Advanced Science Journal. United States.  ISSN 22219-74X. – 2014. – ISSUE 2. – 90-94.  
 7. Рудишин Сергій. Можливості біосфери і сталий розвиток суспільства : проблеми і перспективи коеволюції  / Сергій Рудишин, Марина Хроленко  // Біологія і  хімія в рідній школі. – 2014. – № 2. – С. 12-16.
 8. Rudyshyn S. Development of Unsversity Students’ Ability to Undestad the World Scientific Pattern / Rudyshyn S., Koreneva // The Advanced Science Journal. United States.  ISSN 22219-746X. – 2014. – ISSUE 5. – P.7-12.   
 9. Rudyshyn S. Language in the context of the reflex behavior theory and psychology : Ukranian reality and prospects / Rudyshyn S., Shalayeva // The Advanced Science Journal. United States.  ISSN 22219-746X. – 2014. – ISSUE 9. – P.84-86.  
 10. Рудишин Сергій. Класифікація екосистем : проблеми і перспективи / Сергій Рудишин, Валентина Самілик // Біологія і хімія в рідній школі. – 2014. – № 5. – С. 3-6.
 11. Рудишин Сергій. Систематика живих організмів як наукова і педагогічна проблема / Сергій Рудишин, Валентина Самілик // Біологія і хімія в рідній школі. – 2014. – № 6. – С. 9-14.
 12. Рудишин С.Д. Формування готовності майбутніх вчителів біології до професійної діяльності у процесі проходження різних видів практики / [Кмець А.М., Коренева І.М., Рудишин С.Д., ХроленкоМ.В.]. // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 25 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол.: О.І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – С. 46-59.
 13. Rudyshyn S. Development of knowledge of the taxonomy and phylogeny of living organisms for future biology teachers / Rudyshyn S., Samilyk V. // The Advanced Science Journal. United States. ISSN 22219-746X. – 2015. – ISSUE 1. – 75-82.
 14. Рудишин С.Д. Особливості формування в учнів початкової школи природничо-наукової картини світу / Рудишин С.Д. // Педагогіка і психологія.     – 2015. – № 1. – С. 9-15.
 15. Рудишин Сергій. Методологія біогеохімії як орієнтир у формуванні системного мислення студентів природничих спеціальностей / Самілик Валентина, Рудишин Сергій // Педагогічні інновації у фаховій освіті: зб. наук. праць. Вип. 1(5) / ДНВЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла».  – 2014. – С. 219-224.
 16. Рудишин С.Д. Еволюція екосистем в контексті сучасної природничо-наукової картини світу / Рудишин С.Д. // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. p-ISSN 2308-5258. e-ISSN 2308-1996., III(5), Issue: 41, 2015. – 30-34.
 17. Методичне забезпечення державної атестації бакалаврів напряму підготовки040102 Біологія* з біології та методики її викладання /  [С.Д. Рудишин, І.М. Коренева, К.І. Бородіна, А.М. Кмець, В.І. Самілик]; за ред. І.М. Кореневої. – Суми : ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – 312 с.
 18. Рудишин С.Д. Особливості формування в учнів початкової школи природничо-наукової картини світу / Рудишин С.Д.  // Педагогіка і психологія.     – 2015. – № 1. – С. 45-49.
 19. Рудишин С.Д. Мова в Україні : погляд із позицій рефлекторної теорії поведінки та психолінгвістики / Рудишин С.Д. // Українське слово і сучасність. – 2015. – № 5. – С. 36-38.
 20. Рудишин Сергій. «Образ природи» як ідеалізована природничо-наукова картина світу у вимірах початкової школи / Сергій Рудишин, Марина Рудишина // Початкова школа і сучасність. – 2015. – № 6. – С. 26-28.
 21. Рудышин С. Д. Пространство Vitisпрофессора П.Я. Голодриги (95-летию со дня рождения)/ С. Д. Рудышин, Н. Г. Бернар  //  «Магарач».  Виноградарство и виноделие: науч.-произ. журн. /  ННИИВиВ «Магарач». –   –  №2. – С.37-38.
 22. Рудышин С. Д. Роль и вклад профессора П.Я. Голодриги в развитие генетики, селекции и физиологии винограда / С. Д. Рудышин, Н. Г. Бернар  //  «Магарач».  Виноградарство и виноделие: науч.-произ. журн. /  ННИИВиВ «Магарач». –   –  №3. – С.7-9.
 23. Rudyshyn Serg D. Golden section : environmental demention   of  sustainable development of  «biosphere –society» system / Rudysyn Serg D. // V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/ Ecology – 2015, 23-26 вересня, 2015. Збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД». – С. 254.
 24. Панченко С.М. Ліси Новгород-Сіверського Полісся, що мають історико-культурне значення / С.М. Панченко, С.Д. Рудишин // Історико-археологічний та природно-екологічний потенціал Мезенської Округи : минуле, сучасне та перспективи розбудови : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-й річниці заснування Мезенського археологічного науково-дослідного музею т 85-літтю від дня народження відомого краєзнавця і археолога, засновника Мезенського музею В.С. Куриленка (Чернігів-Мезин), 17-18 вересня 2015 р.). – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – С. 90-93.
 25. Рудишин С.Д. Освіта для сталого розвитку як педагогічна і соціальна проблема / С.Д. Рудишин, І.М. Коренева // Матеріали I науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання» 24-25 березня 2016 року. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – С. 166-170.
 26. Рудишин С.Д. Особливості використання Інтернет-технологій у процесі підготовки майбутніх учителів біології / С.Д. Рудишин, В.І. Самілик // Матеріали I науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання» 24-25 березня 2016 року. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – С. 170-174.
 27. Рудишин С.Д. Індукований морфогенез і мікроклональне розмноження картоплі (Solanumtuberosum L.) in vitro / С.Д. Рудишин, М.В. Єременко // Матеріали I науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання» 24-25 березня 2016 року. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – С. 174-177.
 28. Рудишин С.Д. Вплив нітратного забруднення на якість водних ресурсів / С.Д. Рудишин, Н.Г. Скородько // Матеріали I науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання» 24-25 березня 2016 року. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – С. 177-180.
 29. Рудишин С. Д. Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів біології на основі інтеграції знань в екологічних моделях / С. Д. Рудишин, В. І. Самілик // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [20 травня 2016 року, м. Полтава] / за заг. Ред.. С. П. Яланської. – Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2016. – С. 21 – 24.
 30. Рудишин Сергій. Важкі метали як екотоксиканти / Сергій Рудишин  // Біологія і  хімія в рідній школі. – 2016. – № 3. – С. 17-20.
 31. Рудишин С.Д. Екологізація змісту освіти в початковій школі на засадах сталого розвитку / Рудишин С.Д.// Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 31 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. – Вип. 31. – С.238-242.
 32. Рудишин С.Д. Екологічна компетентність як загальна компетентість вчителів природничих дисциплін /Рудишин С.Д., Коренева І.М., Самілик В.І. // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 3.
 33. Рудишин С.Д. Збереження біоізноманіття : важливість філогенетичних знань для вчителів біології / С.Д. Рудишин, В.І. Самілик // Екологічна стратегія : досвід і новації : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31березня 2017 р., Умань). – Умань : Видавець «Сочинський М.М.», 2017, – С. 155-159.
 34. Rudyshyn Serg D. Biodiversity : classification of  organisms аs scientific problem / Rudysyn Serg D. // Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/ Ecology – 2017, 20-22 вересня, 2017 : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ. 2017. – С. 143.
 35. Рудишин Сергій. Стратегія сталого розвитку : точки перетину екологічних знань і практичних потреб людства // Природнича освіта і наука для сталого розвитку України : проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції « (4-6 жовтня 2017 року, м. Глухів) / За заг. ред.. І.М. Кореневої. Суми : Вінниченко М.Д.  – С.31 –34.
 36. Рудишин Сергій. Нова українська школа : проблеми і перспективи підготовки вчителів-предметників / Сергій Рудишин // Біологія і  хімія в рідній школі. – 2018. – № 1. – С. 38 - 39.
 37. Рудишин С.Д. Генетично модифіковані організми : проблеми і перспективи для цивілізації / С.Д. Рудишин // EuroMedicine. Medical-Information Journal,   - № 1. – C.50.
 38. Рудишин С.Д. Сталий розвиток з позицій коеволюції / С.Д. Рудишин // Журнал агробіології та екології. – 2018. – Т. 5. – № 1. – С. 43 - 48.
 39. Рудишин С.Д. Біогеохімічне районування ландшафтів. Біогеохімічні провінції. Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: збірка наукових праць / ред. М.М. Сидорович. – Херсон : ФОП Вишемирский В.С., 2018. – С. 122-123.
 40. Рудишин Сергій, Кмець Алла. Онтогенез : особливості періодів у багатоклітинних організмів // Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. – № 4. – С. 33 - 36.
 41. Рудишин Сергій, Кмець Алла, Самілик Валентина. Генотип людини як цілісна система. Типи взаємодії генів. Проект «Геном людини. Трансплантація // Біологія і  хімія в рідній школі. – 2019. – № 2. – С. 28 - 34.
 42. Рудишин Сергій, Негрецький Віктор, Новожилов Олег. Фітогормонологія в Україні : ґенеза і досягення : монографія. – К., ВЦ «Академія». 2020. – 144с.
 43. Rudyshyn S., Koreneva I. Involving future biology teachers into researching the water quality of minor rivers in Ukraine (evidence from the Esman river in Hlukhiv, Sumy region). Water Supply and Wastewater Disposal 3: Monografie – Politechnika Lubelska. Lublin, 2020. Р.255-265.
 44. Рудишин С. Д., Кмець А. М., Самілик В. І., Гулакова І. М. Біологія і екологія. 10 клас. Навчальний посібник: Вінниченко М. Д. Суми, 2021. 388 с. 

Стаття у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus

Rudyshyn, S. D., Kravets, V. P., Samilyk, V. I., Sereda, T. V., & Havrylin, V. O. (2020). Features of the Fundamentalization of Education in Higher Educational Institutions of Ukraine in the Context of Sustainable Development. Journal of Educational and Social Research, 10(6), 149-161. https://doi.org/10.36941/jesr-2020-0116......

Sergii D. Rudyshyn, Inna A. Stakhova, Nataliia H. Sharata, Tetiana V. Berezovska, Tetiana P. Kravchenko (2021). The Effects of Using Case-Study Method in Environmental Education. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2021. Vol. 20, No. 6, pp. 319-340, June 2021 DOI: https://doi.org/10.26803/ijlter.20.6.17

Стаття у виданнях, що входять до наукометричної бази Web of Science (WoS)

D. Rudyshyn, S. ., M. Koreneva, I. ., H. Yakushko, K. ., Babenko-Zhyrnova, M. V. ., & M. Lupak, N. (2022). Simulación de formación educativa y profesional de estudiantes. Apuntes Universitarios, 12(2). URL : https://doi.org/10.17162/au.v12i2.1036.

Rudyshyn Sergii D., Kononenko Tetiana V., Khrolenko Marina V., Konenko Vitalii S.,Merdov Stanislav P. (2021) Basic Soft Skills as an Integral Component of Student Competitiveness: case of higher education in Ukraine. AD ALTA: Jornal of Interdisciplinary Reserarh. 2021. Vol 11. Issue 1. Specal Issue XVI, pp, 23-28. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110116/PDF/110116.pdf

Науковий консультант докторанта Кореневої Інни Миколаївни : «Теоретичні і методичні засади  підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації освіти для сталого розвитку», 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. Робота успішно захищена в липні  в 2020 р.

Науковий керівник аспіранта Самілик Валентини Іванівни : «Формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності в процесі професійної підготовки» , 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. Робота успішно захищена у грудні  2019 р.

Рудишин С.Д. – Голова глухівського осередку Міжнародної асоціації екологів університетів.

Член оргкомітету  і голова секції екологічна освіта Всеукраїнських з’їздів екологів (з 2006 по 2019  рр., Вінниця),

Член редколегії журналів : Eduk?cia    Vedecko-odborn? ?asopis. ISSN 1339-8725. Словакія, м. Кошице,  Університет  Павла Йозефа Шафарика (University of Pavol Jozef ?af?rik); «Креативна педагогіка»; «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка».

Голова Глухівського осередку Всеукраїнської екологічної ліги.

Член спеціалізованої вченої ради К 26.452.05 Інституту педагогіки НАПН України  по захисту  дисертацій на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія, біологія, хімія)».

Член спеціалізованої вченої ради К 56.146.01 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.  по захисту канд. дис.. зі спеціальності  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Член науково-методичної комісії сектору вищої освіти МОН зі спеціальності 014, де очолює підкомісію 014-5 (природознавство) по розробці Стандартів підготовки бакалаврів і магістрів (спеціалізація : Біологія, Хімія, Географія).

Дипломні проекти і магістерські роботи виконуються в контексті наукової школи. Результати досліджень представлені і апробовані на різних конференціях та у вигляді наукових статей.

Маємо переможців та публікації в збірниках Міжнародного конкурсу наукових статей (есе) «Науковий дебют – 2013, 2014, 2015, 2016. Сталий розвиток», Варшава (Польща) .

Рудишин С.Д. є керівником наукової групи «Фундаменталізація професійної підготовки студентів-біологів педагогічного університету».

Фундаменталізація біологічної освіти в європейському вимірі передбачає знання не тільки природничих дисциплін, але й іноземних мов. Починаючи  з 2013 року С. Д. Рудишин є модератором науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, аспірантів, студентів іноземними мовами «The  21st  Century Challenges in Education and Science».

Кафедра під керівництвом Рудишина С.Д. плідно співпрацює із науковими установами та навчальними закладами України: Інститутом педагогіки НАПН України, Інститутом ботаніки НАН України, Інститутом зоології НАН України, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Інститутом вищої освіти НАПН., Національним еколого-натуралістичним центром (м. Київ, м. Ямпіль, станція юннатів м. Глухів).

Рудишин Сергій Дмитрович є керівником наукової лабораторії.

 Наукова школа Рудишина Сергія Дмитровича