Інноваційні технології викладання біології та основ здоров’я

Етологія

Планування біологічного експерименту

Регіональний аспект біогеографії

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)