ПОЛОЖЕННЯ ПРО АЛЬМАНАХ «QN»

(збірник науково-методичних праць студентів факультету природничої

та фізико-математичної освіти)

 

 

1.Загальні положення

1.1.Альманах (збірник наукових праць) складається з наукових статей студентів, які містять раніше неопубліковані результати досліджень з важливих наукових і методичних проблем, що відповідають спеціальностям факультету.

1.2.До збірника можуть подаватись матеріали досліджень, виконані студентами при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт.

1.3.Статті подаються студентами одноосібно або у співавторстві з науковими керівниками.

2.Мета і завдання видання збірника наукових праць

2.1.Публікація результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень, які виконуються факультетом, кафедрою, а також результатів досліджень, що виконуються за власною ініціативою студента.

2.2.Публікація статей, які висвітлюють сучасний стан окремих проблем біологічних, фізико-математичних наук, методики викладання природничих наук у школі та вузі.

2.3.Публікація матеріалів студентських науково-практичних конференцій.

3.Структура і організація діяльності з випуску збірника студентських праць

3.1.Для підготовки збірника створюється редакційна колегія. До складу редакційної колегії входять: відповідальний редактор, його замісник, відповідальний секретар і члени редакційної колегії з числа викладачів та студентів факультету.

3.2.Редакційна колегія:

- здійснює науково-методичне і організаційне керівництво при підготовці збірника до видання, відповідає разом з авторами за науково-методичний рівень опублікованих матеріалів, забезпечує їх науково-методичне і при необхідності літературне редагування;

- інформує раду факультету і науковий відділ університету про необхідність видання і випуск збірника;

- представляє підготовлений до друку збірник до РВВ ГНПУ.

4.Порядок розгляду, затвердження, відхилення і публікації статей

4.1.Рукописи статей направляються до редакційної колегії збірника доля публікації за рекомендаціями відповідних кафедр, а також за власною ініціативою автора.

4.2.Кількість статей одного автора, у тому числі і у співавторстві, може бути обмежено і визначається редакційною колегією.

4.3.Рішення про затвердження (або відхилення) статті приймається редакційною колегією.

4.4.Якщо з питання публікації тієї чи іншої статті серед членів редакційної колегії виникають розбіжності, питання публікації статті вирішується більшістю голосів. При рівній кількості голосів голос відповідального редактора є вирішальним.

4.5.Редакційна колегія повинна підтвердити автору, що стаття прийнята до публікації, або повернути її автору з обґрунтуванням відмови.

4.6.Після затвердження редакційною колегією збірник подається до видавництва. До нього додаються:

- витяг з рішення ради факультету з висновком про доцільність видання збірника;

- замовлення на видання, підписане відповідальним редактором збірника, головним бухгалтером і затвердженим проректором з наукової роботи.

5.Фінансування видання збірника студентських праць

5.1.Видання збірника студентських праць здійснюється за рахунок факультету і кафедр, а також авторів. Гонорар за опубліковані у збірнику статті авторам не виплачується.