Освітньо-професійна програма (ОПП) «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)