Рудишин Сергій Дмитрович

 

доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін

Закінчив Чернівецький державний університет з відзнакою за спеціальністю біохімія, 1977 р.

Кандидатська дисертація «Легкорастворимые белки листьев винограда  в связи с фазами вегетации и устойчивостью к филлоксере» – за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин (Ботанічний сад АН, м. Кишинів, 1984).

Докторська дисертація – «Теоретико-методичні засади біологічної складової підготовки еколога у вищих навчальних закладах» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія). Дисертацію захищено в Інституті педагогіки НАПН України (2010 р.).

Атестати : старший науковий співробітник за спеціальністю «Фізіологія рослин», 1990; доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, 1999; професор кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, 2013.

Коло наукових інтересів – екологія, екологічна освіта, фізіологія рослин, біотехнологія, біогеохімія, історія науки, філософія освіти, психогенетика.

Науковий доробок становить майже 170 публікацій у галузі екології, екологічної і біологічної освіти, біотехнології, біогеохімії та фізіології рослин.

Монографії

 1. 1. Рудишин С.Д. Біологічна підготовка майбутніх екологів : теорія і практика: монографія.

Вінниця : ВМГО «Темпус», 2009.  394 с.

 1. Рудишин Сергій, Негрецький Віктор, Новожилов Олег. Фітогормонологія в Україні : ґенеза і досягення : монографія. К., ВЦ «Академія». 2020. 144с.

Навчально-методичні видання

 1. Рудишин С.Д. Основи біотехнології рослин : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. Вінниця: МП «Запал», 1998. 224 с. (Гриф Міністерства агропромислового комплексу України).
 2. Рудишин С.Д., Кур’ята В.Г. Практикум з основ загальної екології : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. Вінниця : Гіпаніс, 2004. 101 с.
 3. Рудишин С.Д. Основи біогеохімії : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. К. : ВЦ «Академія», 2013. 248 с. (Гриф МОН України).
 4. Біологія: фахова підготовка студентів педагогічних університетів: навч. посібник / Горшкова Л. М., Рудишин С. Д., Бородіна К. І., Бурчак Л.В. [ та ін.] за ред. М. В.Хроленко.  Суми : ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо»,  2017.  310 с.
 5. Рудишин С. Д., Кмець А. М., Самілик В. І., Гулакова І. М.. Біологія і екологія. 10 клас. Навч. посібник: Вінниченко М. Д., Суми, 2021. 388 с.
 6. Рудишин С. Д. Біогеохімія з основами екології / С.Д. Рудишин. Дніпро: Середняк Т. К., 2023. 320 с.
 7. Рудишин С.Д. Основи біотехнології рослин: навч. посіб. Суми: «Корпункт», 2024. 200 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus

Rudyshyn, S. D., Kravets, V. P., Samilyk, V. I., Sereda, T. V., & Havrylin, V. O. (2020). Features of the Fundamentalization of Education in Higher Educational Institutions of Ukraine in the Context of Sustainable Development. Journal of Educational and Social Research, 10(6), 149-161. https://doi.org/10.36941/jesr-2020-0116......

Sergii D. Rudyshyn, Inna A. Stakhova, Nataliia H. Sharata, Tetiana V. Berezovska, Tetiana P. Kravchenko (2021). The Effects of Using Case-Study Method in Environmental Education. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2021. Vol. 20, No. 6, pp. 319-340, June 2021 DOI: https://doi.org/10.26803/ijlter.20.6.17

 

Статтія у виданнях, що входять до наукометричної бази Web of Science (WoS)

Rudyshyn, S. ., M. Koreneva, I. ., H. Yakushko, K. ., Babenko-Zhyrnova, M. V. ., & M. Lupak, N. (2022). Simulación de formación educativa y profesional de estudiantes. Apuntes Universitarios, 12(2). URL : https://doi.org/10.17162/au.v12i2.1036.

Rudyshyn Sergii D., Kononenko Tetiana V., Khrolenko Marina V., Konenko Vitalii S.,Merdov Stanislav P. (2021) Basic Soft Skills as an Integral Component of Student Competitiveness: case of higher education in Ukraine. AD ALTA: Jornal of Interdisciplinary Reserarh. 2021. Vol 11. Issue 1. Specal Issue XVI, pp, 23-28. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110116/PDF/110116.pdf

 

Публікації (деякі) за останні 10 роки :

 1. Рудишин С.Д. Системний підхід до вищої освіти в Україні : освіченість, компетентність, національні цінності. Педагогіка і психологія. 2013. № 3. С. 69–75.
 2. Rudyshyn S. Strategy of Coevolution Between Biosphere and Society : Ukrainian Dimention . The Advanced Science Journal. United States. ISSN 22219-74X.  ISSUE 2.  90-94.  
 3. Рудишин Сергій, Хроленко Марина. Можливості біосфери і сталий розвиток суспільства: проблеми і перспективи коеволюції. Біологія і хімія в рідній школі. № 2.  С. 12-16.
 4. Rudyshyn S., Koreneva І. Development of Unsversity Students’ Ability to Undestad the World Scientific Pattern. The Advanced Science Journal. United States.  ISSN 22219-746X.   ISSUE 5.  P.7-12.   
 5. Rudyshyn S., Shalayeva М. Language in the context of the reflex behavior theory and psychology : Ukranian reality and prospects. The Advanced Science Journal. United States.  ISSN 22219-746X.   ISSUE 9.  P.84-86.  
 6. Рудишин Сергій, Самілик Валентина. Класифікація екосистем : проблеми і перспективи. Біологія і хімія в рідній школі. 2014. № 5.  С. 3-6.
 7. Рудишин Сергій, Самілик Валентина.. Систематика живих організмів як наукова і педагогічна проблема. Біологія і хімія в рідній школі.   № 6.  С. 9-14.
 8. Rudyshyn S., Samilyk V. Development of knowledge of the taxonomy and phylogeny of living organisms for future biology teachers. The Advanced Science Journal. United States. ISSN 22219-746X.    ISSUE 1.  75-82.
 9. Рудишин С.Д. Особливості формування в учнів початкової школи природничо-наукової картини світу. Педагогіка і психологія.   2015. № 1. С. 9-15.
 10. Рудишин С.Д. Еволюція екосистем в контексті сучасної природничо-наукової картини світу. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. p-ISSN 2308-5258. e-ISSN 2308-1996., III(5), Issue: 41, 2015.  30-34. URL:https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/rudyshyn_s.d._the_evolution_of_ecosystems_in_the_context_of_modern_naturalistic_world_view.pdf
 11. Рудишин С.Д. Особливості формування в учнів початкової школи природничо-наукової картини світу. Педагогіка і психологія.   № 1.  С. 45-49.
 12. Рудишин С.Д. Мова в Україні : погляд із позицій рефлекторної теорії поведінки та психолінгвістики. Українське слово і сучасність.   № 5.  С. 36-38.
 13. Рудишин Сергій, Рудишина Арина..«Образ природи» як ідеалізована природничо-наукова картина світу у вимірах початкової школи.Початкова школа і сучасність.   № 6. С. 26-28.
 14. Рудышин С. Д., Бернап Н.Г. Пространство Vitis профессора П.Я. Голодриги (95-летию со дня рождения).  «Магарач».  Виноградарство и виноделие: науч.-произ. журн. /  ННИИВиВ «Магарач».2015. № 2.  С.37-38.
 15. Rudyshyn Serg D. Golden section : environmental demention   of  sustainable development of  «biosphere –society» system. V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/ Ecology – 2015, 23-26 вересня, 2015. Збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД». С. 254.
 16. Панченко С.М., Рудишин С.Д. Ліси Новгород-Сіверського Полісся, що мають історико-культурне значення..Історико-археологічний та природно-екологічний потенціал Мезенської Округи : минуле, сучасне та перспективи розбудови : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-й річниці заснування Мезенського археологічного науково-дослідного музею т 85-літтю від дня народження відомого краєзнавця і археолога, засновника Мезенського музею В.С. Куриленка (Чернігів-Мезин), 17-18 вересня 2015 р.). Чернігів : Десна Поліграф, 2015.  С. 90-93. https://mezinpark.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/mezin_block_168str.pdf
 17. Рудишин Сергій. Важкі метали як екотоксиканти.Біологія і  хімія в рідній школі.   № 3.  С. 17-20.
 18. Рудишин С.Д. Екологізація змісту освіти в початковій школі на засадах сталого розвитку. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 31 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016.  Вип. 31.  С.238-242.
 19. Рудишин С.Д., Коренева І.М., Самілик В.І. Екологічна компетентність як загальна компетентість вчителів природничих дисциплін. Український педагогічний журнал. 2016. № 3.
 20. Rudyshyn Serg D. Biodiversity : classification of  organisms аs scientific problem. Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/ Ecology – 2017, 20-22 вересня, 2017 : збірник наукових праць. Вінниця : ВНТУ. 2017.  С. 143.
 21. Рудишин Сергій. Стратегія сталого розвитку : точки перетину екологічних знань і практичних потреб людства // Природнича освіта і наука для сталого розвитку України : проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції « (4-6 жовтня 2017 року, м. Глухів) / За заг. ред.. І.М. Кореневої. Суми : Вінниченко М.Д.  С.31 –34.
 22. Рудишин Сергій. Нова українська школа : проблеми і перспективи підготовки вчителів-предметників. Біологія і  хімія в рідній школі.   № 1.  С. 38 - 39.
 23. Рудишин С.Д. Сталий розвиток з позицій коеволюції. Журнал агробіології та екології. Т. 5. № 1. С. 43 - 48.
 24. Рудишин Сергій, Кмець Алла. Онтогенез : особливості періодів у багатоклітинних організмів. Біологія і хімія в рідній школі. 2018. № 4. С. 33 - 36.
 25. Рудишин Сергій, Кмець Алла, Самілик Валентина. Генотип людини як цілісна система. Типи взаємодії генів. Проект «Геном людини. Трансплантація // Біологія і  хімія в рідній школі. – 2019. – № 2. – С. 28 - 34.
 26. Rudyshyn S., Koreneva I. Involving future biology teachers into researching the water quality of minor rivers in Ukraine (evidence from the Esman river in Hlukhiv, Sumy region). Water Supply and Wastewater Disposal 3: Monografie – Politechnika Lubelska. Lublin, 2020. Р.255-265.
 27. Рудишин Сергій, Луценко Олена, Кмець Алла, Коненко Віталій. Навчально-дослідницька діяльність майбутніх вчителів біології в процесі професійної  підготовки: роль сучасного кабінету біології.   Український педагогічний журнал.    № 4.  С. 159-174. URL : https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/issue/view/38/9
 28. Rudyshyn S. (2022). Linguistic ecology and its terminosphere: problems and prospects of scientific ecological discourse/ Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, X(50), I.: 269, 2022 Dec. P.46-54. https://orcid.org/0000-0002-4483-9209 .

Профіль Google Академія

Науковий консультант докторанта Кореневої Інни Миколаївни : «Теоретичні і методичні засади  підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації освіти для сталого розвитку», 13.00.04.– теорія і методика професійної освіти. Робота успішно захищена в липні  2020 р.

Науковий керівник аспіранта Самілик Валентини Іванівни : «Формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності в процесі професійної підготовки» , 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. Робота успішно захищена у грудні  2019 р.

Рудишин С.Д. – Голова глухівського осередку Міжнародної асоціації екологів університетів

Член оргкомітету  і голова секції екологічна освіта Всеукраїнських з’їздів екологів (з 2006 по 2022  рр., Вінниця),

Голова Глухівського осередку Всеукраїнської екологічної ліги.

 Член редколегії журналів : Edukácia Vedecko-odborný časopis ISSN 1339-8725 Словакія, м. Кошице, Університет  Павла Йозефа Шафарика (University of Pavol Jozef Šafárik);

ВІСНИК Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05 Інституту педагогіки НАПН України  по захисту  дисертацій на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія, біологія, хімія)».

Член спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.  по захисту канд. дис.. зі спеціальності  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Рудишин Сергій Дмитрович є керівником міжкафедральної наукової лабораторії.

Рудишин С.Д. є керівником наукової групи «Фундаменталізація професійної підготовки студентів-біологів педагогічного університету».

Дипломні проекти і магістерські роботи виконуються в контексті наукової школи. Результати досліджень представлені і апробовані на різних конференціях та у вигляді наукових статей.

Маємо переможців та публікації в збірниках Міжнародного конкурсу наукових статей (есе) «Науковий дебют – 2013, 2014, 2015, 2016. Сталий розвиток», Варшава (Польща) .

Фундаменталізація біологічної освіти в європейському вимірі передбачає знання не тільки природничих дисциплін, але й іноземних мов. Починаючи  з 2013 року С. Д. Рудишин є модератором науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, аспірантів, студентів іноземними мовами «The  21st  Century Challenges in Education and Science».

Кафедра під керівництвом Рудишина С.Д. плідно співпрацює із науковими установами та навчальними закладами України: Інститутом педагогіки НАПН України, Інститутом ботаніки НАН України, Інститутом зоології НАН України, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Інститутом вищої освіти НАПН., Національним еколого-натуралістичним центром (м. Київ, м. Ямпіль, станція юннатів м. Глухів) та ін.

  Наукова школа Рудишина Сергія Дмитровича