Освітньо-професійна програма (ОПП) «Середня освіта (Фізика та інформатика)» з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (2021)